شناسه خبر: ۵۱۰۹
بازدید: ۴۹۹
تاریخ انتشار: چهارشنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

پژمانفر نائب رئیس کمیسیون فرهنگی: لغو سند ۲۰۳۰ از مصادیق آتش به اختیار

مردم در سال ۵۷ مقابل حکومت طاغوتی قیام کردند که در بیرون از مرزها متکی به قدرت نظام ســلطه به رهبری آمریکا و مورد آماج حملات جریان انقلاب بود و شــعار محــوری آن ها «نه شــرقی و نه غربی» بود، به این معنا که انقلاب اســلامی زیر بار هیچ یک از دو ابرقدرت شرق و غرب که نظام سلطه را رهبری می کردند، نخواهد رفت. از این رو، انقلاب اســلامی ایران نمی تواند هویت الهی خود را حفظ کند مگر آنکه نسبت به نظام ســلطه در همه امور کشــور استقلال داشته باشــد و این استقلال در موضوعی مانند فرهنــگ و دانش به مراتب مهم تر اســت، زیرا اســتفاده از قدرت نرم به دلیل کم هزینه بودن و آثار بلندمدتی که دارد مورد توجه نظام سلطه اســت که تمایل دارد حکمرانی جهانی خود را بسط و توســعه دهد و هنجارهایی را در سطح بین المللی در جهت دســتیابی به اهداف خود اشاعه و گســترش دهد. هنجارهایی که برآمده از بنیان های فکری غرب هســتند و به منظور جلوگیری از شکسته شدن پرستیژ خود همیشه ظاهری بد ندارند بلکه حتــی با ظاهری زیبا و دلربا، به جای مداخله مستقیم، با نهادسازی های متنوع در امور کشورهای دیگر دخالت می کنند و منافع خود را تأمین و کشورهای تحت سلطه را تضعیف می کنند و از طرفی در این هنجارها به ظاهر همه چیز اختیاری و داوطلبانه است، اما اگر کشوری به این فرایند داوطلبانه نپیوندد، به عنوان یک کشور عقب مانده و منزوی شناخته می شود. همین تقابل بنیادین ضرورت کسب استقلال و حفظ و تقویت آن را در عرصه های مختلف برای نظام جمهوری اســلامی مشخص می کند و هر تصمیمی که بخواهــد این چارچوب را تضعیف کند، به معنای تضعیف استقلال کشور است. از طرفــی، در نظــام اســلامی مرجــع سیاست گذاری های کلان ولی فقیه است و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام از اختیارات ولی فقیه است و این سیاست ها امور اصلی کشور را تعیین می کند. دولت یازدهم متأســفانه تعهداتی در چارچوب سند ۲۰۳۰ به یونســکو داد که عملاً سبب به حاشــیه رفتن ســند ملی و برتری یافتن سند بین المللی شد. سند ۲۰۳۰ البته محدود به حوزه آموزش و پرورش نبــود بلکه در زمینه خانواده، سلامت، محیط زیســت و کشاورزی نیز اهداف عملیاتی و شاخص هایی را تعیین کرده بود. در بررسی موضوع سند ۲۰۳۰ و لغو آن متأسفانه شــورای عالی انقلاب فرهنگی کمــی دیر وارد عمل شــد، در حالــی که رهبــر معظم انقلاب در پی ســخنرانی های مختلف بر لغو این سند تأکید داشــتند؛ به طوری کــه وقتی رهبری به این نتیجه رســیدند که متولیان فرهنگی که در مسائل پیشتازی و حتی از ظرفیت لایه های مردم اســتفاده می کنند، اقدامی در جهت تقابل و لغو این سند انجام نمی دهند، اصلاحی با عنوان جبهه مؤمن انقلابی را مطرح کردند و از آن ها درخواست کردند که برای ورود به مسائل فرهنگی ورود پیدا کنند و حتی از تعابیری با عنوان آتش به اختیار نیز برای پیگیری موضوعات فرهنگی اســتفاده کردنــد، به طوری که لغو ســند ۲۰۳۰ یکی از مصادیق تحقق آتش به اختیــار رهبری درباره پیگیری موضوعات فرهنگی نیز می باشد. با وجود اینکه خیلی از مســئولان درباره لغو این ســند مقاومت می کردند و آن را سند افتخار و اقدام برای لغو آن را یک حرکت شــبیه سازی شده بر ضد دولت می دانستند اما بالاخره مجبور شدند در برابر موج مردمی که در برابر اجرای این سند صورت گرفت، عقب نشینی و حکم به لغو آن بدهند که باید به صورت رسمی به تمام دستگاه های متولی کشور لغو این ســند را اعلام کنند. از طرفی لغو این سند پیام مثبتی را در برداشت مبنی بر اینکه جبهــه مؤمن انقلابی باید برای حل مشــکلات مختلف فرهنگی کشــور ورود پیــدا کنند و در جهت برطرف کردن معضلات فرهنگی و تحقق مطالبات اکثریت مــردم تلاش کنند، حتی اگر ممکن است این اقدام خوشایند برخی از عوامل اجرایی و سیاسی کشور نباشد. دولت نیز به این نکته توجه داشته باشــد که رهبری، مجلس و دستگاه قضا مسائل مختلف کشور را باهوشیاری رصد می کنند و با آنچه که بــرای مردم و نظام آسیب زا و نگران کننده باشد، مقابله خواهند کرد. از طرفی مقابله با سند ۲۰۳۰ یک مقابله سیاسی نیســت که گروهی بخواهد برای تضعیف گروه دیگــر آن را دنبال کند، بلکــه مقاومت در برابر سند ۲۰۳۰ و لغو آن مقاومت بر حفظ و تقویت استقلال کشور بوده و یک مسأله ملی است. امروز برای کسی قابل انکار نیست که جمهوری اسلامی در ۳۹ سال اخیر، اقدامات بسیار مهم و پیشــتازانه ای را برای ارتقای آموزش عمومی در کشور انجام داده است که در مقایسه با بسیاری از کشــورهای مدعی، ده ها پله بالاتر است و این انفعال در بین بعضی مسئولان که به موقعیت برتر کشور در این میدان باور ندارند، جای تأسف دارد؛ همچنین جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و اهداف انقلاب از هرگونه ارتباط و همکاری بین المللی، تا زمانی که مبتنی بر احترام به باورها و ارزش های اسلامی و انقلابی و همچنین مبتنی بر عدالت باشد، اســتقبال می کند و برای کف و ســوت نهادهای به ظاهر بین المللی، اسنادی را امضــا یا تأیید نمی کند که اصول و ارزش های جمهوری اسلامی در آن نادیده گرفته شده باشد./

انتهای پیام